Søfartsattester

Som søfarende eller fisker er det vigtigt at have et godt helbred. Det er derfor obligatorisk for alle søfarende at gennemgå regelmæssige læge- og sundhedstjek.

Ansatte, der gør tjeneste på et skib, herunder fiskeskibe, skal være i besiddelse af et sundhedsbevis på at have gennemgået lægeundersøgelse og være fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

 

  • Er du mellem 16 og 18 år, skal du undersøges min. 1 gang årligt.
  • Er du fyldt 18 år, skal du normalt kun undersøges hvert andet år.

 

Det er søfartslægen, der afgør om du som søfarende er egent til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger. Lægen foretager ved undersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således at den pågældende er egent til at arbejde på skib, jvf. beskrevet i bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.
Afgørelsen træffes under hensyn til den søfarendes eller fiskerens helbred og sikkerhed, den øvrige besætning og skibets sikkerhed.

Sundhedsbeviser på baggrund af lægeundersøgelser udstedes kun til søfarende eller fiskere.

Lægeundersøgelser af søfarende og fiksere må i Danmark kun udføres af søfartslæger som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Læs mere om søfartsattester her.